Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Π.Ε. Ρεθύμνης : "Χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων"Το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους επαγγελματίες-χρήστες γεωργικών φαρμάκων για την τροποποίηση της νομοθεσίας, όσον αφορά το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α ́8), όπως κάθε φορά ισχύει.
Έτσι από 17-04-2015, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση( 3501/41173/14-4-2015/ΦΕΚ 629/ΤΒ/17-04-2015) ισχύουν τα εξής :
Α) Μέχρι τις 30η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €).
Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50 €)»
Ως επαγγελματίας χρήστης, σύμφωνα με την νομοθεσία, ορίζεται κάθε πρόσωπο, που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την απόκτηση του πιστοποιητικού από τους κατόχους θερμοκηπιακών μονάδων, παραγωγούς νωπών οπωροκηπευτικών-πωλητές λαϊκών αγορών, παραγωγούς που διακινούν προϊόντα στους χονδρεμπόρους καθώς και σε αυτούς που συμμετέχουν σε συνεργεία , που συγκροτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(παρ 2 και 4 του άρθρου 20 του ν. 4036/2012) από 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού.
Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρ-μογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012(Α΄8).
Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων την χρήση τους. Για παράδειγμα σε μια οικογένεια τα παραστατικά αγοράς γεωργικών φαρμάκων εκδίδονται σε ένα από τα μέλη της, αλλά άλλο μέλος επιβλέπει τη χρήση. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποκτήσει το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης και δηλώνοντας ως επιβλέπων να επιτρέπεται η προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων στα μέλη της οικογένειας, αφού έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Θα εκδοθεί για αυτό σχετική Υπουργική απόφαση.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στους ενδιαφερομένους έπειτα από την συμμετοχή τους σε εξετάσεις που θα γίνουν σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα. Η ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι για πέντε χρόνια.
Η διαδικασία εξέτασης των ενδιαφερομένων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει ως εξής:
• Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων (ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ) θα πρέπει να καταβάλλουν στα ιδιωτικά και δημόσια κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης την αξία του τέλους εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα κέντρα Εξέτασης Πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
• Τα κέντρα Εξέτασης οφείλουν να εκδώσουν το προβλεπόμενο «ηλεκτρονικό παράβολο» με τη προβλεπόμενη διαδικασία. Ακολουθεί η ανάρτηση του παραβόλου στην ψηφιακή εφαρμογή, η καταχώρηση των στοιχείων των ατόμων που αποτελούν το τμήμα εξέτασης και η ημερομηνία και η ώρα εξέτασής τους, τουλάχιστον επτά(7) ημέρες μετά την ανωτέρω καταχώρηση.
• Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέντρο-ημερομηνία και ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με σκοπό την ενημέρωση των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες μπορούν να αποστείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για απροειδοποίητο έλεγχο.
• Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στους φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που λειτουργούν σε κάθε νομό.
Στην ΠΕ Ρεθύμνης οι φορείς κατάρτισης και πιστοποίησης μέχρι σήμερα είναι οι εξής;
Επωνυμία φορέα
Ταχυδρομική
Διεύθυνση
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Fax
email
Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή Πλοηγός(πρώην Κεκ Ανάπτυξη Κρήτης)
Πάνορμο
74057
Γεροπόταμος Ρέθυμνο
2834020052
28340
20052
ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης
Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105,
74100 Ρέθυμνο
2831040052
28310
40052
ΚΕΚ Νοτίου Κρήτης ΑΕ
Σελλιά Αγίου Βασιλείου,
74060 Ρέθυμνο
28320 31016
28320
31016
«Τεχνολογία και
Εκπαίδευση»
Αικατερίνη Κορνελάκη
Κωνσταντινουπόλεως 34,
 74100 Ρέθυμνο
28310 58503
28310
58603
EKKA
Ευρωπαϊκό
Κέντρο Κατάρτισης για
την Απασχόληση
Παπαναστασίου 3,
74100 Ρέθυμνo
28310 42428
28310
54995
Computer
Center”
Περιστερίδη
Μαγδαληνή
Καποδιστρίου & Πάλμε, 74100
Ρέθυμνο
28310 58370
 
Computer
Center”
Περιστερίδη
Μαγδαληνή
Δημοκρατίας 6
 74100 Ρέθυμνο
28310 24044
 

 ΠΗΓΗ
www.crete.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου